Privacyverklaring / Wet AVG{ ontworpen door Stichting BOK te gebruiken door leden van Stichting BOK.}


Privacyverklaring / Wet AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming


Als ik (anke birnie) als kunstenaar met persoonsgegevens aan de slag ga zal ik de huidige privacy wetgeving in acht nemen. De persoonsgegevens waar ik/wij nu over beschikken, maken ik/wij door middel van deze privacyverklaring inzichtelijk. Daarnaast verduidelijken ik/wij wat ik/wij met de persoonsgegevens doen.

Persoonsgegevens die ik/wij verwerken

Ik/wij verwerken een beperkt aantal persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: (....bijvoorbeeld naam, mail adres, adres en tel.nr.....). Door deze gegevens met elkaar te controleren kunnen we identificeren en kunnen we fraude voorkomen.

Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen communiceren met u. Wij communiceren met u over kunstnieuws, exposities en ander nieuws wat voor u van belang kan zijn. Dit doen wij door middel van nieuwsbrieven/e-mail.

Bewaartermijn

Ik/wij zijn niet gehouden aan wettelijke bewaartermijnen. Om op een goede manier met u te kunnen communiceren zullen wij de persoonsgegevens bewaren. Persoonsgegevens zullen echter niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard.

Wanneer u een verzoek indient om uw persoonsgegevens door ons te laten verwijderen dan zullen deze gegevens binnen 2 weken ná uw verzoek worden verwijderd.

Delen met derden

Ik/wij verstrekken uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Met de organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging

Ik/wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij mij/ons. Het is niet toegestaan om gegevens van iemand anders in te zien. U kunt dit verzoek richten aan (anke birnie) De contactgegevens zijn: (info@ankebirnie.nl).

Cookies

Ik/wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Cookies slaan namelijk uw voorkeursinstellingen op.

Door middel van het instellen van uw internetbrowser kunt u zich afmelden voor de cookies. Op deze wijze worden de cookies niet opgeslagen. U kunt daarnaast ook alle informatie die eerder is opgeslagen op uw computer via de instellingen van uw browser verwijderen.

Register van verwerkingsactiviteiten

Ik/wij houden een register bij van al onze verwerkingsactiviteiten.

Gegevensbescherming

Ik/wij hebben er alles aan gedaan om alle persoonsgegevens die wij verwerken zo optimaal mogelijk te beschermen. Niemand anders dan ik/wij hebben inzage in die gegevens.

Afsluitend

Per 25 mei 2018 geldt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. ©2018